ITF Thailand climate change seminar

สหภาพแรงงานสมาชิกสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ในประเทศไทย ได้รวมตัวกันในงานสัมมนาว่าด้วย “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้แทนจาก 8 สหภาพแรงงานภาคขนส่งเข้าร่วม ซึ่งทำให้ได้รับทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้น – และบทบาทของแรงงานภาคขนส่งที่จะต่อสู้เพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในอนาคต

ในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานคร ก็ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองสังคมคาร์บอนต่ำ และยังได้มีการอภิปรายร่วมกันถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของภาคขนส่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลจากนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆที่ส่งเสริมการบริการสาธารณะทีมีคุณภาพ รวมทั้งได้มีการพูดถึงงานสีเขียว ประเด็นการจ้างงานเหมาช่วง แรงงานข้ามชาติ และความเป็นไปได้สูงในการแปรรูปกิจการรถไฟที่เป็นของรัฐอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเอกชน

ในวันสุดท้ายของการสัมมนา คุณคามิลล่า โรมัน ผู้ประสานงานโครงการธุรกิจสีเขียวขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปพัฒนาแผนการทำงานในองค์กรของตนในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วย

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ITF คุณอลาน่า เดฟ กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ได้ทราบว่ากลุ่มผู้เข้าสัมมนาได้ให้ความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับสมาชิกในสหภาพแรงงานของตนเองเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราก็หวังว่ารัฐบาลจะทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้ได้ และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สนับสนุน ให้การช่วยเหลือสหภาพแรงงานสมาชิกของเราในการวางแผนการทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตนเองในอนาคตด้วย”

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักเลขาธิการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ LO-TCO และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ ITF